NGHE NHẠC

Trường học thân thiện

THỜI GIAN LÀ VÀNG


Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Văn Toàn)

Ảnh ngẫu nhiên

SUOIYEN.jpg MaybaytructhangMi1711.jpg Trao_Huy_hieu.jpg Nguyen_Cong_Hoi_NA.jpg 18_chien_si_.jpg Hinh0009_001_001.jpg Image2.jpg To_gap_mat23.jpg Image.jpg SAM_1295.jpg DSC_3510.jpg DSC_3511.jpg Picture_227.jpg Picture_245.jpg Picture_243.jpg Picture_236.jpg Picture_240.jpg Picture_237.jpg Picture_231.jpg Picture_233.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  LƯỢT TRUY CẬP

  Website counter

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử phòng GD&ĐT Huyện Quỳ Hợp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề trắc nghiệm vào 10 có đáp án - Số 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: THCS Lạc Vệ
  Người gửi: Phan Khắc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:09' 14-03-2012
  Dung lượng: 56.5 KB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 0 người
  Test 1

  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest :

  1.
  A.
  claimed
  B.
  walked
  C.
  laughed
  D.
  helped
  
  2.
  A.
  character
  B.
  christmas
  C.
  chemistry
  D.
  change
  
  3.
  A.
  ghost
  B.
  honest
  C.
  home
  D.
  hour
  
  4.
  A.
  stays
  B.
  plays
  C.
  lays
  D.
  says
  
  5.
  A.
  boxes
  B.
  washes
  C.
  watches
  D.
  goes
  
  
  II. Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English :
  6. Mai didn’t go to the zoo with her friends last Sunday because her sickness
  A B C D
  7. If we would have a large garden, we would plant a lot of flowers in it
  A B C D
  8. Nha Trang, that has a long beach, attracts many foreign visitors
  A B C D
  9. A new department store was building in our town last month
  A B C D
  10. They used to having big parties when they lived in the city.
  A B C D
  11. Although my sister was tired, but she helped me with homework
  A B C D

  III. Choose the best answer to complete the following sentences:
  12. If you come late , the teacher ………….you in
  A. don’t let B. doesn’t let C. lets D. won’t let
  13. I arrived at the meeting on time………..the traffic was bad
  A. although B. In spite of C. because D. however
  14. Mary works for a company ……………….make toys for children
  A. who B. which C. whom D. whose
  15. The girl……….is standing over there is my sister
  A. whom B. whose C. who D. which
  16.Malaysia is divided ………..two regions
  A. to B. on C. in D. into
  17.I wish they ……….here tomorrow
  A. will come B. would come C. come D. came
  18.I come from Vietnam so I am not used to ………….on the left
  A. drive B. drove C. driven D. driving
  19. The children are playing ………..in then schoolyard
  A. happy B. happily C. happier D. happiness
  20.The national dress of Japanese woman is …………………..
  A. Kimono B. Ao dai C. Sari D. Jeans
  21. I………..English here since I graduated from university
  A. teach B. taught C. have taught D. am teaching
  22. He used to…………full time , but now he is a part-time worker
  A. work B. working C. worked D. works
  23. She …………me whether I liked classical music or not
  A. ask B. asks C. asked D. asking
  24. I am fond of…………to the movies on Sundays
  A. go B. going C. to go D. went
  25. He never go to school late, ……….?
  A. doesn’t he B. does he C. did he D. didn’t he
  26. They spent all the morning ………….the lessons
  A. learning B. learn C. learned D. to learn
  27. He is tired ………he stayed up late
  A. so B. because of C. because D. although
  28. I was always nervous as the plane ……………
  A. took up B. took off C. took on D. to learn
  29. Do you know the man ………….you met yesterday?
  A. who B. whom C. which D. whose
  30. The men and the elephants ………….you saw on TV last night are from Africa
  A. which B. that C. whom D. who
  IV. Choose the best sentence made from suggested words:
  31. your/ watching
  No_avatar

  Ghé thăm và chia sẻ! 20 đề thi vào 10 có đáp án.

   
  Gửi ý kiến